เกียรติประวัติผู้บริหาร ครูโรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี

 

ปี พ.ศ. 2552

 • นางมลฤดี  วานิชพงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการ ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ปี พ.ศ. 2554

 • นางมลฤดี  วานิชพงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการ ได้รับคัดเลือกเป็น ครูในดวงใจ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • นางอุไรวรรณ  สุวรรณโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการปฐมวัย ได้รับคัดเลือกเป็น ครูในดวงใจ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ปี พ.ศ. 2555

 • นายสุรเดช  หาขุนทด  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมแอโรบิค  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • นางสาวธนพร  ขันเพ็ชร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมImpromptu Speech  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • นางอรสา  ศิริชาติวัฒนา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • นางสาวธนพร  ขันเพ็ชร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมเล่านิทาน Story Telling  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • นางสาวธนพร  ขันเพ็ชร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมImpromptu Speech  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • นางสาวอัญชลี อ่ำศรี  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • นายอนุชา  ศรสีมาชัย  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • นายอนุชา  ศรสีมาชัย  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

 

ปี พ.ศ. 2556

 • นางมลฤดี  วานิชพงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการ ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • นางมลฤดี  วานิชพงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภา
 • นายพงษ์ไท  วานิชพงษ์พันธุ์ ผู้จัดการ ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • นางอุไรวรรณ  สุวรรณโชติ  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภา
 • นางจันทนา  เพ็ชรบุญศรี ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภา
 • นางนวลศรี  สุดจิตพร ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภา
 • นางสาวศมภัส  เยือกเย็น ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภา
 • นางสุรีลักษณ์  ชัยคำภา ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภา
 • นางสาวธนพร  ขันเพ็ชร ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภา
 • นางอรสา  ศิริชาติวัฒนา ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภา
 • นางสาววาสนา  วงษ์พฤกษา ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภา
 • นางกัลปวรรณ์  ป้อมพีรนนท์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภา
 • นางเกษราภรณ์  การคาน ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภา
 • นายวิศรุต  หงษ์โพธิ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นครูในดวงใจ จากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • นางสาวปิยะวรรณ  จำปาทอง ได้รับการคัดเลือกเป็นครูในดวงใจ จากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • นางแพทอง  เมืองดิษฐ์ ช ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • นางสาวธนพร  ขันเพ็ชร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม Impromptu Speech ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
  • นางสาวธนพร  ขันเพ็ชร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม Spelling Bee ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2

 

 

เกียรติประวัตินักเรียนโรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี

 

                                                                                                                                              

 

ปี พ.ศ. 2554

 • เด็กชายปานเทพ  ธัญญะเจริญ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ ประเภทร่อนนาน และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งชิงแชมป์ที่ประเทศญี่ปุ่น กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2554 จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • เด็กชายพงศกร  ห่านตระกูล ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ อันดับที่ 8 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2554 จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • เด็กชายสรัล  ดวงบุบผา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ประเภทร่อนนาน กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2554 จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • เด็กชายชิษณุสรรค์  ทั่วดาว  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดคำขวัญรณรงค์สวมหมวกกันน็อค จากสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี
 • เด็กหญิงนลินรัตน์  อนุลักษณ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดการเขียนเรียงความและคัดลายมือ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงภัทรินทร์  ใจยะปัน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงเขมินทรา  ชวนกระโทก  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงรุ่งนภา  นาคเทวี  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กชายณัฐพล  คล้ายพันธ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการใช้เข็มทิศและคาดคะเน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กชายกฤตวิทย์  หงส์กำเนิด  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการใช้เข็มทิศและคาดคะเน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กชายปรินทร  วานิชพงษ์พันธุ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการใช้เข็มทิศและคาดคะเน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กชายศุภวิชญ์  ทับเที่ยง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการใช้เข็มทิศและคาดคะเน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงอารียา  ผุดผ่อง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการใช้เข็มทิศและคาดคะเน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงภาสินีย์  แสงชีวงษ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการใช้เข็มทิศและคาดคะเน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงธัญญมน  คุ้มสมบัติ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการใช้เข็มทิศและคาดคะเน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงจิรนันท์  บุญสง่า  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการใช้เข็มทิศและคาดคะเน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กชายณัฐพงษ์  จ่ารักษ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงือนและการเดินทรงตัว   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กชายอริชธัช  รัตนพงษ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงือนและการเดินทรงตัว   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงพนัชกร  ชูชื่น  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงือนและการเดินทรงตัว   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงชิตยาภรณ์  ภู่เกาะ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงือนและการเดินทรงตัว   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงภนิตา  บุญสม  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงือนและการเดินทรงตัว   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงมิลันตา  คงทิพย์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงือนและการเดินทรงตัว   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงกิตติยา  ผุยดา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาท  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กชายอดิเทพ  สิงหาทิพย์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาท  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กชายวิษณุสรรค์  ทั่วดาว  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเร็ว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กชายรชต  ไสยวรรณ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดมารยาท  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงสุชาครีส์  เจ้าสันเทียะ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดมารยาท  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กชายธีรวัติ  คุ้มสมบัติ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมการตอบปัญหาสุขศึกษา   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงชนาภรณ์  หาราภี  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมการตอบปัญหาสุขศึกษา   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงพนิตา  เมฆแสน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมการตอบปัญหาสุขศึกษา   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  พัวจตุรพัฒน์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  กิจกรรมคณิตคิดเร็ว   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กชายอานนท์  บุญทัน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงนวรัตน์  วรบุตร  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงวชิรญาณ์  งังเอี่ยมบุญ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กชายกฤตวิทย์  หงส์กำเนิด  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงภาสีณีย์  แสงชีวงษ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายศุภวิชญ์  ทับเที่ยง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายณัฐพล  คล้ายพันธ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงธัญญมน  คุ้มสมบัติ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายปรินทร  วานิชพงษ์พันธุ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงจิรนันท์  บุญสง่า  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงอารียา  ผุดผ่อง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงภัทรินทร์  ใจยะปั่น  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงเขมินทรา  ชวนกระโทก  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงรุ่งนภา  นาคเทวี  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงกิตติญา  ผุยดา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมประกวดมารยาท   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายอติเทพ  สิงหาทิพย์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมประกวดมารยาท   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงนลินรัตน์  อนุลักษณ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงชนาภรณ์  หาราภี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงสุชาครีส์  เจ้าสันเทียะ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายรชต  ไสยวรรณ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายธีรวัต  คุ้มสมบัติ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงพนิดา  เมฆแสน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายวชิรญาณ์  วังเอี่ยมบุญ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงนวรัตน์  วรบุตร  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายอานนท์  บุญทัน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายอดิเทพ  สิงหาทิพย์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมประกวดมารยาท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงกิตติยา  ผุยดา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมประกวดมารยาท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กชายรชต    ไสยวรรณ์   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมประกวดมารยาท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงสุชาครีส์  เจ้าสันเทียะ   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมประกวดมารยาท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองอินทร์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงอารียา  เหล่าอนันตทรัพย์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงพักติ์ศิริ  พรมฟู  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปัญญา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงสิริญาดา  ปาลกะวงศ์ ณ  อยุธยา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงเขมินทรา  ชวนกระโทก  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กชายกฤตวิทย์  หงศ์กำเนิด  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมพัฒนา
 • เด็กหญิงรุ่งนภา  นาคเทวี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมเขียนบทร้อยแก้ว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กชายณัฐพงษ์  จ่ารักษ์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเภทเงื่อนพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3   จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กชายอริยธัช  รัตนพงษ์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเภทเงื่อนพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3   จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กชายชิตยาภรณ์  ภู่เกาะ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเภทเงื่อนพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3  จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงมิลันตา  คงทิพย์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเภทเงื่อนพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3   จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงลักษิกา  จันทรัตน์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเภทเงื่อนพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3  3 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงพนัชกร  ชูชื่น  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเภทเงื่อนพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3  3 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงอำพร  ศรีทอง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงนลินรัตน์  อนุลักษณ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมเขียนบทร้อยแก้ว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงสุพิชญา  คำนึงคิด ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้นประถมศึกษา จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กชายธนวินท์  กิจจานุทรรศน์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรม COMPUTER โปรแกรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษา จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงวชิรญาณ์  งังเอี่ยมบุญ   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมการเล่านิทาน ระดับชั้นประถมศึกษา จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กชายวิษณุสรรค์  ทั่วดาว ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ประเภทคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารเอกชนนนทบุรี
 • เด็กชายสรวิศ  ธนิษฐาพงศา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทวิชาภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันงานโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ จากบริษัท    ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
 • เด็กชายธีรวัต  คุ้มสมบัติ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทวิชาภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันงานโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ จากบริษัท    ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
 • เด็กหญิงรุ้งทิพย์  เพชรพรหม ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทวิชาภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันงานโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ จากบริษัท    ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
 • เด็กหญิงจิรัชยา  สมุทรสินธุ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิจกรรมการแข่งขันงานโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ จากบริษัท    ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
 • เด็กชายฏลบดี  ปุงคานนท์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทวิชาสังคมศึกษา กิจกรรมการแข่งขันงานโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ จากบริษัท    ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
 • เด็กชายธีระธร  ถาวรธนบุตร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทวิชาสังคมศึกษา กิจกรรมการแข่งขันงานโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ จากบริษัท    ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
 • เด็กหญิงจิตกัญญา  บุญนิ่ม  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทวิชาสังคมศึกษา กิจกรรมการแข่งขันงานโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ จากบริษัท    ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
 • เด็กชายพฤกษ์  แผลงศร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันงานโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ จากบริษัท    ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ปี พ.ศ. 2555

 • เด็กชายธราดล  แซ่โค้ว ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงอารียา  เหล่าอนันตทรัพย์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กชายภาสิณีย์  แสงชีวงษ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงกนกลักษณ์  ศรีอำไพบุตรอ่ำ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงนัชชา  คงล้ำเลิศ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงอัปสรวลัย  กิจกวางทอง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรม Story Telling  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงสุพิชชา  ระแหง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมแอโรบิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 • เด็กหญิงธนัชพร  พุกพัด ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมแอโรบิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 • เด็กหญิงนลินรัตน์  อนุลักษณ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมแอโรบิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 • เด็กหญิงอังศนา  สีมี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมแอโรบิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 • เด็กหญิงนัยธิดา  โกเทวิปู ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมแอโรบิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 • เด็กหญิงณัฐชา  วงเวียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมแอโรบิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 • เด็กหญิงอภิญญา  รักษาทรัพย์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมแอโรบิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 • เด็กหญิงพิชชาพร  บุญฤทธิ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมแอโรบิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 • เด็กหญิงจารุนันท์  ศรีแผ้ว  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมแอโรบิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 • เด็กหญิงปิยวดี  เตชอภิชิต ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมแอโรบิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 • เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิศบุญล้อมกิจ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมแอโรบิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 • เด็กหญิงสิตามนทน์  กรจิราทิพย์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมแอโรบิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 • เด็กหญิงกชพรรณ  พรหมพิทักษ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมแอโรบิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 • เด็กหญิงรินรดา  ทองคำนวณ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมแอโรบิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 • เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีจำปาทอง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมแอโรบิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 • เด็กชายธราดล  บัวศรี  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กชายพลพรหม  พุ่มแก้ว  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กชายปรินทร  วานิชพงษ์พันธุ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กชายมารุสต์  เทียรสุวรรณ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กชายฐานทัพ  กองสมิง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กชายจิรย์ธัช  รัตนพงษ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปัญญา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กชายปัญญวัฒน์  ทองอินทร์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงเบญญาดา  ภิรมย์สุข  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงสิริญญา  ชัยหาญ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงพักต์ศิริ  พรมฟู  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงอิศริญา  นามวงษา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงจิดาภา  สังวาลรัมย์   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  เพิ่มพูล  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงพิชชาภา  วิริยะกูล  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงพัชชาภา  วิริยะกุล  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงสิริญาดา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมการสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงธนวรรณ  ธีรานุจรรยงค์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงรินรดา  แย้มสาย  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญมาลีตระกูล  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ธงสังกา   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 

 • เด็กชายฎลบดี  ปุงคานนท์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมการแต่งบทร้อยกรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กชายรินนา  อุตสาห์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมการแต่งบทร้อยกรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงอัปสสรวลัย  กิจกวางทอง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนระดับชาติ ครั้งที่ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงอรุโณทัย  ศรีฟ้า  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ภาพนี้เพื่อแม่” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ จากศูนย์การค้าเดอะสแควร์
 • เด็กหญิงพนิตา  เมฆแสน  ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ภาพนี้เพื่อแม่” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ จากศูนย์การค้าเดอะสแควร์
 • เด็กหญิงณัฐพร  ภู่พันธ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมพูดภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษา ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายสุรเกษม  เจริญสมบัติ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายณฐนันท์  สายทอง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงภาสนีย์  แสงชีวงษ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงนัชชา  คงคงล้ำเลิศ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงสุพิชชา  ระแหง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงนัยธิดา  โกเทวิปู ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงอภิญญา  รักษาทรัพย์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงกชพรรณ  พรหมพิทักษ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงพิชชาพร  บุญฤทธิ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงรินรดา  แย้มสาย ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงพนิตา  เมฆแสน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงสิตามนทร์  กรจิราทิพย์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงเจติยา  สอยทรง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงนลินรัตน์  อนุลักษณ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงจารุนันท์  ศรีแผ้ว  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงอังศนา  สีมี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีจำปาทอง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงพงษ์ผกา  ศรีชาติ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงธนัชพร  พุกพัด ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงปิยวดี  เตชอภิชิต ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงชนาภา  คำมั่นคง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงนีรนาถ  เจียรนันทา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงอำพร  ศรีทอง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงอรุโณทัย  ศรีฟ้า  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงอารียา  เหล่าอนันตทรัพย์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายธราดล   แซ่โค้ว  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงธนัญญา  คงมั่น  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงกฤตชญา  ระดิ่งหิน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายสรวิศ  ขนิษฐาพงศา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงศศิธร  ปะวรรเน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงผกาวรรณ  เทียบฤทธิ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงธัญพิชชา  มาตขาว  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ธงสังกา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงรินรดา  แย้มสาย  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงบัวนภา  ศรีพร  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงจิรัชช  สมุทรสินธุ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงธมนวรรณ  พรเลิศรังสรรค์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายภัทรพล  ปานสุข  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายชนกฤต  ภู่ทอง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงวรดา  วระดี  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายวัชรพงศ์  ภูเวียง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงชนิกานต์  อาสนจินดา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงอารีย์วรรณ  พวงประเสริฐ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายธีระธร  ถาวรธนบุตร  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายมุนญาตี  ทรัพย์สุมาลย์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงจรัสทิพย์  ฤทธิเดช  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ปี พ.ศ. 2556

 • เด็กชายสรวิศ  ธนิษฐาพงศา ได้รับเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ในการสอบ O-NET
 • เด็กหญิงอัปสรวลัย  กิจกวางทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดเยาวสตรีไทยดีเด่น ระดับจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษา จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 • เด็กหญิงอัปสรวลัย  กิจกวางทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเทควันโดรายการ 2 nd   Thammasat Taekwondo Championship of Thailand   จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
 • เด็กหญิงอัปสรวลัย  กิจกวางทอง ได้ตำแหน่งอันดับที่ 3  แข่งขันเทควันโดระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา   จากกรมพลศึกษา
 • เด็กชายธราดล  บัวศรี ได้ตำแหน่งอันดับที่ 3  แข่งขันเทควันโดระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา   จากกรมพลศึกษา
 • เด็กชายมังกร  พลเอี่ยม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ในการแข่งขันเทควันโดรายการ 2 nd   Thammasat Taekwondo Championship of Thailand   จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
 • เด็กหญิงชนิกานต์  อาสนรัตนจินดา  ได้รางวัลชมเชย  ในการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ภาพนี้เพื่อแม่” ระดับประถมศึกษา จากศูนย์การค้าเดอะสแควร์
 • เด็กชายนราวิชญ์  จ้อยประดิษฐ์  ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 การแข่งขันว่ายน้ำท่ากรรเชียง 50 เมตร รุ่น 9  ปี ชาย ในการแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • เด็กชายนราวิชญ์  จ้อยประดิษฐ์  ได้รับรางวัลอันดับที่  2  การแข่งขันว่ายน้ำท่ากบ 50 เมตร รุ่น 9  ปี ชาย ในการแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • เด็กชายนราวิชญ์  จ้อยประดิษฐ์  ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 การแข่งขันว่ายน้ำท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 9  ปี ชาย ในการแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • เด็กชายนราวิชญ์  จ้อยประดิษฐ์  ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 การแข่งขันว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์50 เมตร รุ่น 9  ปี ชาย ในการแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • เด็กชายนราวิชญ์  จ้อยประดิษฐ์  ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 การแข่งขันว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์100 เมตร รุ่น 9  ปี ชาย ในการแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • เด็กหญิงอิสรีย์  ไทยกล้า  ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 การแข่งขันว่ายน้ำท่ากรรเชียง 50  เมตร รุ่น 7  ปี หญิง ในการแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • เด็กหญิงอิสรีย์  ไทยกล้า  ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 การแข่งขันว่ายน้ำท่ากบ 50 เมตร รุ่น 7  ปี หญิง ในการแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • เด็กหญิงอิสรีย์  ไทยกล้า  ได้รับรางวัลอันดับที่ 6 การแข่งขันว่ายน้ำท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 7  ปี หญิง ในการแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • เด็กชายทีปกร  พุ่มแจ้ ได้รับรางวัลอันดับที่ 5 การแข่งขันว่ายน้ำท่ากบ 50 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย ในการแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • เด็กชายทีปกร  พุ่มแจ้ ได้รับรางวัลอันดับที่ 6 การแข่งขันว่ายน้ำท่ากบ 100 เมตร รุ่น 11 ปี ชาย ในการแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • เด็กหญิงกนิตา  บุญสม  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงภัทรกร  คัมภีรภาพ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงอารีย์วรรณ  พวงประเสริฐ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงอิศริญา  นามวงษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงอัปสรวลัย  กิจกวางทอง  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงอนุโณทัย  ศรีฟ้า ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงสิตามนทน์  กรจิราทิพย์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงอริสรา  รักษ์นุ้ย  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีจำปาทอง   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงรินรดา  ทองคำนวณ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงธนารีย์  อ่วมมั่น  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงปรีญากร  ถุงจันทร์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงณัฐชา  วงเวียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงธนัญญา  คงมั่น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงกชพรรณ  พรหมพิทักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงจารุนันท์  ศรีแผ้ว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กหญิงนงนภัส  เกิดก่อวงศ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2014 รุ่น Junior จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 • เด็กหญิงสมิตานันท์  เจริญวงศ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2014 รุ่น Junior จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 • เด็กหญิงนลินรัตน์  อนุลักษณ์  ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2014 รุ่น Junior จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 • เด็กหญิงกรรวี  หนูชัย ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2014 รุ่น Junior จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 • เด็กหญิงกัลยณัฐ  บุญส่ง  ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2014 รุ่น Junior จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 • เด็กหญิงอรรฐิศา  รัตนประยูร ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2014 รุ่น Junior จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 • เด็กหญิงบัวนภา  ศรีพร ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2014 รุ่น Junior จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 • เด็กหญิงปวรินทร์  วานิชพงษ์พันธุ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2014 รุ่น Junior จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 • เด็กหญิงลลิตรภัทร  ฉิมคง  ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2014 รุ่น Junior จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 • เด็กหญิงขัตติยา สวยวิชา ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2014 รุ่น Junior จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 • เด็กหญิงอาทิมา  สนั่นวงศ์สังข์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2014 รุ่น Junior จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 • เด็กหญิงนันท์นภัส กาญจนดำเกิง ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2014 รุ่น Junior จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 • เด็กหญิงพิมพกานต์  ธรรมนิตย์นิยม ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม Impromptu Speech ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงรดีภัส  เปจิตตัง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม Impromptu Speech ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงอโณมา   นุ่มนวลศรี  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายนิธิโชติ  แช่มช้อย  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน Spelling  Bee  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงจิรัชยา  สมุทรสินธุ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน Spelling  Bee  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายสรวิศ  ธนิษฐาพงศา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม Multi Skills Competition  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงพิมพกานต์  ธรรมนิตย์นิยม ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม Impromptu Speech ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงภัทรภร  คัมภีรภาพ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงอิศริญา  นามวงษา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม แอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษา  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงจารุนันท์  ศรีแผ้ว  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม แอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษา  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงอริศรา  รักษ์นุ้ย  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม แอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษา  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงปรีญากร  ถุงจันทร์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม แอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษา  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงธนารีย์  อ่วมมั่น  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม แอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษา  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงณัฐชา  วงเวียน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม แอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษา  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงสิตามนทน์    กรจิราทิพย์   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม แอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษา  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงอรุโณทัย  ศรีฟ้า  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม แอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษา  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงธนัญญา  คงมั่น  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม แอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษา  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงอารีย์วรรณ  พวงประเสริฐ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม แอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษา  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงปิยะธิดา    ศรีจำปาทอง   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง    กิจกรรม แอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษา  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงนัยธิดา  โกเทวิปู  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม แอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษา  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงภนิตา  บุญสม  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม แอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษา  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงกชพรรณ     พรหมพิทักษ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม แอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษา  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงรินรดา      ทองคำนวณ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง      กิจกรรม แอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษา  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงกิตติญา  ผุยดา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายอติเทพ  สิงหาทิพย์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงขวัญข้าว  สายจันทร์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงธนวรรณ  ธีรานุจรรยงค์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงศศิธร  ปะวรรณเน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมประติมากรรม   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงผกาวรรณ  เทียบฤทธิ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมประติมากรรม   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงวัชรวิชญ์  นาคสุขกุลเศรษฐ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมประติมากรรม   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงอัปสรวลัย  กิจกวางทอง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมขับร้องเพลงสากล   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงกรกต  จิตติพร  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายธราดล  แซ่โค้ว ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมแข่งขันใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงจุลลดา  ธานะราช ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงจารุนันท์  ศรีแผ้ว  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  เพิ่มพูน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมรำวงมาตรฐาน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงอัปสรวลัย  กิจกวางทอง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมรำวงมาตรฐาน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงพนัชกร  ชูชื่น  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมรำวงมาตรฐาน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงอำพร  ศรีทอง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมรำวงมาตรฐาน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายณัฐพงศ์  จ่ารักษ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมรำวงมาตรฐาน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายอรีย์ธัช  รัตนพงษ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมรำวงมาตรฐาน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายรวิพล  เลิศนันทนายศ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมรำวงมาตรฐาน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงวงศธร  แก้วประเสริฐ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมรำวงมาตรฐาน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายภูริณัฐ  กัณหะเสน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และการสะกดรอย   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายชนะพงศ์  ทรงทรัพย์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และการสะกดรอย   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายอริย์ธัช  รัตนพงษ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และการสะกดรอย   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายนนทกร  ทองจีน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และการสะกดรอย   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายณัฐพงษ์  จ่ารักษ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และการสะกดรอย   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายธราดล  บัวศรี  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศ การคาดคะเน และการสะกดรอย   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงมนสิชา  เทียรวรรณ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน การเดินทรงตัวและการโยนบอล   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงเบญจรัตน์  โชยพิพัฒน์สิริกุล ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน การเดินทรงตัวและการโยนบอล   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงจิตรดา  เจียรประดิษฐ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน การเดินทรงตัวและการโยนบอล   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงศศิประภา  ปะวรรณ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน การเดินทรงตัวและการโยนบอล   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงกมลชนก  เรืองสมบูรณ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน การเดินทรงตัวและการโยนบอล   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงธญพรรพร  บุญมาลีตระ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน การเดินทรงตัวและการโยนบอล   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงจิรัชยา  สมุทร์สินธุ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมแข่งขัน Cross Word   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงสวรรยา  มุขต๊าด ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรม ระดับชั้น Cross Word   ประถมศึกษาปีที่  1-6   ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงปิ่นแก้ว  เหลี่ยมไทย ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงอิสริยา    โตสิงห์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงภณกุล  ชยเศรษฐกร  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงอรรฐิศา  รัตนประยูร  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงบัวนภา  ศรีพร  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงกรรวี  หนูชัย  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงปาริชาติ  นวกานนท์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงนันท์นภัส  กาญจนดำเกิง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงนงนภัส  เกิดก่อวงศ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงสมิตานันท์  เจริญวงศ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงนลินรัตน์  อนุลักษณ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทรสวาท  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงจารุนันท์  ศรีแผ้ว   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงอมรรัตน์  เฟื่องฟูกิจการ   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงกัลยณัฐ  บุญส่ง   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงณัฐณิชา  ริมสมุทร   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงรติกานต์  แวงวงศ์   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงปลายฟ้า  ชะโลธร   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กชายอัฟกัน  ใจกว้าง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันประกวดมารยาทงามอย่างไทย ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงกิตติญา  ผุยดา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันประกวดมารยาทงามอย่างไทย ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงชุติกานต์  พฤกษ์ทวีศักดิ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันประกวดมารยาทงามอย่างไทย ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กชายอดิเทพ  สิงหาทิพย์   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันประกวดมารยาทงามอย่างไทย ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงภัทรภร  คัมภีรภาพ   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือ  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงเจนิตา  สอนทรง   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กชายศุภณัฐ  ราศรี   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงขวัญข้าว  สายจันทร์   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงลลิตา  บุญศรีรัมย์   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงกุลธิดา  อรรถวรกิจ   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กชายนพชัย  นาคอุไร   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กชายวรวัฒน์  นุชจรรยา   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วน้อย ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงธนวรรณ  ธีรานุจรรยงค์   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงผกาวรรณ  เทียบฤทธิ์   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันแต่งคำประพันธ์  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงพิยดา  มีมาก   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันแต่งคำประพันธ์  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงพัฐสุดา  ปาระฤทธิ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาจากเรื่องภาษาอังกฤษ  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กชายอติชาติ  พรเลิศรังสรรค์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาจากเรื่องภาษาอังกฤษ  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กชายรวินท์  ไทรงาม ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาจากเรื่องภาษาอังกฤษ  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กชายภัทรธร  นุชเนตรเกศทอง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาจากเรื่องภาษาอังกฤษ  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงอัปสรวลัย  กิจกวางทอง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กชายธนภูมิ  พรเสนา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงอรุโณทัย  ศรีฟ้า  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กชายกฤตณาวี  วงศ์สุทธิเวช ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงกนิตา  บุญสม  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงภัทรกร  คัมภีรภาพ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงอารีย์วรรณ  พวงประเสริฐ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงอิศริญา  นามวงษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงอัปสรวลัย  กิจกวางทอง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงอนุโณทัย  ศรีฟ้า ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงสิตามนทน์  กรจิราทิพย์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงอริสรา  รักษ์นุ้ย  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีจำปาทอง   ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงรินรดา  ทองคำนวณ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงธนารีย์  อ่วมมั่น  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงปรีญากร  ถุงจันทร์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงณัฐชา  วงเวียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงธนัญญา  คงมั่น ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงกชพรรณ  พรหมพิทักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงจารุนันท์  ศรีแผ้ว ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงศศิธร  ปะวรรเน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงขวัญข้าว  สายจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1 – ป.3 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงธนวรรณ  ธีรานุจรรยงค์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงชนกนันท์  ทวีผล ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ป.1 – ป.3 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงอาทิมา  สนั่นวงศ์สังข์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงพิมพกานต์  ธรรมนิตนิยม ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน  Impromptu  Speech  ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กชายสุรดิษฐ์  ครุพาณิชย์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายณัฐศักดิ์  ราชศิริ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงสิริญญา  ชัยหาญ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายธีระธร  ถาวรธนบุตร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายธราดล  แซ่โค้ว ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายธราดล  บัวศรี  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงอรอนงค์  พานทอง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมอ่านออกเสียงจับใจความสำคัญ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงธนัชพร  ชัยเลิศ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมอ่านออกเสียงจับใจความสำคัญ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 3  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายอัฟกัน  ใจกว้าง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 3 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงชุติกานต์  พฤกษ์ทวีศักดิ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 3 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีแผ้ว  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 3 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงบุณยากร  หว่องเจริญพานิช  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 3 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงธรรมรส  มีพร้อม  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ธงสังกา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายธนภูมิ  พรเสนา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมวาดภาพระบายสี  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายชนิกานต์  อาสนรัตนจินดา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมวาดภาพระบายสี  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายสหฤทธิ์  ชัยเวทย์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงพิยดา  มีมาก  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมแข่งขันสร้างภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงจินตนาพร  บูรณ์เจริญ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมแข่งขันสร้างภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีสุวรรณ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมแข่งขันสร้างภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายสรวิศ  ธนิษฐาพงศา   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงเขมิกา  เพ็ชรแก้ว  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงสิริญญา  ชัยหาญ   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ “ทดลอง” ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กชายณัฐศักดิ์  ราชศิริ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ “ทดลอง”  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กชายสุรดิษ  ครุพาณิชย์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ “ทดลอง”  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กชายธีระธร  ถาวรธนบุตร  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเกม 24  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  พัวจตุรพัฒน์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเกม 24  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงณัฐพร  แซ่ผู่  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเกม 24  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงจิรัชญา  สมุทร์สินธุ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเกม 24  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงชนกนันท์  ทวีผล  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงอรอนงค์  พานทอง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงภัทรภร  คัมภีรภาพ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1 – ป.3 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงณัฐธิดา  ดิษฐ์อ่วม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงกรวี  หนูชัย  รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยาน ทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กชายธีระธร  ถาวรธนบุตร รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กชายบัณฑิต  ศรีสวัสดิ์   รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว  ระดับชั้น ป.1 – ป.3 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชุณหะวัน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน  Impromptu  Speech  ระดับชั้น ป.1 – ป.3 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงทอฝัน  รองเย็น  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมการท่องอาขยาย ทำนองเสนาะ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 3  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงอาทิตยาพร  เมืองดิษฐ์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงเขมิกา  เพ็ชรแก้ว  ได้รับรางวัลเกียรติรบัตรระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายสรวิศ  ธนิษฐาพงศา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายชนาธิป  ทรายทอง  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมประติมากรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงชินภัทร์  ถนอมแก้ว ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมประติมากรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงลลิตา  พวงประเสริฐ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมประติมากรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กหญิงจิตรดา  งามเลิศ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมขับร้องเพลงไทยสากล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • เด็กชายธราดล  แซ่โค้ว  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 จากชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • เด็กหญิงชนิกานต์  อาสนรัตนจินดา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กหญิงธนัชพร  ชัยเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความ ระดับชั้น ป.1 – ป.3 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
 • เด็กชายนิธิโชติ  แช่มช้อย รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ในการแข่งขันงานวิชาการเอกชนระดับจังหวัด จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี

 

  Copyright 2010-2013 มารีย์วิทยา นนทบุรี All rights reserved.
view