ระดับอนุบาล

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย


     เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทอง เป็นไปตามหลักการ จุดหมายที่กำหนดไว้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา จึงกำหนดโครงสร้างหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนมารีย์วิทยาบางบัวทองดังนี้

  Copyright 2010-2013 มารีย์วิทยา นนทบุรี All rights reserved.
view