ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายกมลชัย  พอกแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

วิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหารทั่วไป

     มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนมารีย์วิทยา บางบัวทอง คุณธรรมจริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนานิยมไทย

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาความสะอาดด้านการแต่งกาย

โรงเรียน ที่อยู่อาศัยและสังคม ห่างไกลยาเสพติด ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

                                                            นโยบายฝ่ายบริหารทั่วไป

     1.  มุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

     2.  ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

     3.  จัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม

     4.  ส่งเสริมพัฒนางานด้านอนามัยของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีทั้งด้านสุขภาพกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม

     5.  สนับสนุนให้นักเรียนมีการแสดงออกทางด้านดนตรี  ศิลปะ  กีฬา  และนันทนาการ

     6.  โรงเรียนส่งเสริมให้มีการพัฒนาร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  ให้ความรู้  และบริการเป็นที่ยอมรับของสังคม

                                                            เป้าหมายฝ่ายบริหารทั้วไป

     1. โรงเรียนจัดการบริหารงานอย่างเป็นระบบ

     2.  โรงเรียนมีการจัดวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน

     3.  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  ปลอดภัย  มีลักษณะที่พึงประสงค์  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้

     4. นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีทั้งด้านสุขภาพกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม

     5. นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งข้องกับยาเสพติด

                                                             ภาระงานฝ่ายบริหารทั่วไป

                         งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม              

                         งานสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

                         งานสัมพันธ์ชุมชน

                         งานส่งเสริมประชาธิปไตย

                         งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                         งานส่งเสริมจิตสาธารณะ

                         งานโภชนาการ

                         งานวิเคาระห์และปฏิบัติตามนโยบาย

                         งานตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ประเมินผล

                         งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

             1.งานส่งเสริมคุณธรรมจริยะธรรม

                        -กิจกรรมวันไหว้ครู

                        -กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

                        -กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

                        -กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

                        -กิจกรรมค่ายคุณธรรมความดีมารีย์วิทยา

              2.งานสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

                        -กิจกรรมวันเข้าพรรษา

                        -กิจกรรมวันลอยกระทง

                        -กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

                        -กิจกรรมวันสงกรานต์

               3.งานสัมพันธุ์ชุมชน

                        -กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง

                        -งานรับบริการจากชุมชน

                        -งานให้บริการชุมชน

                        -งานส่งเสริมสุขภาพชุมชน

               4.งานส่งเสริมประชาธิปไตย

                        -กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

               5.งานอนุรักสิ่งแวดล้อม

                        -กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

                        -โครงการน้ำจุลินทรี

                        -โครงการน้ำยาล้างจาน

                        -โครงการเครื่องดักจับไขมัน

                6.งานส่งเสริมจิตสาธารณะ

                        -กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

                        -กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

                        -กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ

                        -กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง

                        -สมุดจิตสาธารณะ

                 7.งานโภชนาการ

                        -กิจกรรมส่งเสริมอนามัยโรงเรียน

                        -กิจกรรมลดพุง

                        -งานอาหารกลางวัน

                        -งานอาหารเสริมนม

                        -งานตรวจสอบคุณภาพอาหาร

                  8.งานวิเคราะห์และปฏิบัติตามนโยบาย

                  9.งานตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ประเมินผล

                  10.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  Copyright 2010-2013 มารีย์วิทยา นนทบุรี All rights reserved.
view