ฝ่ายพัฒนาผู้เรียนและปกครองนักเรียน

   โครงสร้างการบริหารงานพัฒนาผู้เรียนและปกครองนักเรียน

        ผู้อำนวยการเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด

                ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้เรียนและปกครองนักเรียนเป็นผู้กำกับดูแลและบริหารงานตามนโยบายที่กำหนดมีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาผู้เรียน

และปกครองนักเรียนคอยให้คำปรึกษา ช่วยวางแผน กำหนดนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติงานของฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาผู้เรียนและปกครองนักเรียนได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น 5 งาน 

นายอนุชา ศรสีมาชัย ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้เรียนและปกครองนักเรียน

 1. งานปกครองนักเรียน

 2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 3. งานส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน

 4. งานอนามัย

 5. งานต่อต้านยาเสพติด

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนาผู้เรียนและปกครองนักเรียน

     1. อบรมศีลธรรม จรรยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

     2. ปกครองดูแลให้ความอบอุ่นและความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่ในโรงเรียน ที่บ้านหรือที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

     3. กำกับดูแล ให้คำแนะนำในด้านความประพฤติของนักเรียนและครู ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม ระเบียบประเพณีและกฎหมายของบ้านเมืองได้อย่างเหมาะสม

     4. วางแผน กำกับดูแลและ ประสานงานและแก้ปัญหาการมาโรงเรียน การร่วมกิจกรรม การกลับบ้านของนักเรียน

     5. วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล ประสานงานกับงานแนะแนว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามอัตภาพ

     6. วางแผนติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว เพื่อนำปัญหา อุปสรรค และประสบการณ์ มาปรับปรุงงานด้านปกครองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

     7. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพื่อป้องกันแก้ปัญหาและนำไปใช้ในการแนะแนว

     8. ดูแลนักเรียนในด้านอนามัย และการปฐมพยาบาลนักเรียนเบื้องต้น การส่งต่อนักเรียนภายใน – ภายนอก 

     9. ส่งเสริมนักเรียนด้านสุขภาพ การแข่งขันภายใน – ภายนอกโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี และรู้จักการมีนำใจเป็นนักกีฬา

     10. ประสานงานกับครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้น ครูเวรประจำวัน ครูแนะแนว ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อร่วมมือกันป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน

     11. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางานฝ่ายปกครอง งานอื่น ๆ ที่มอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

     12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  Copyright 2010-2013 มารีย์วิทยา นนทบุรี All rights reserved.
view