รางวัลที่ได้รับด้านนักเรียน

เด็กหญิงณัฐฐิฐา  จิตหาญ
ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการประกวดร้องเพลงประจำปี 2557
ประเภทเพลงพระราชนิพนธ์ อายุ 9 ปี ไม่เกิน 12 ปี
และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1
ในการแข่งขับร้องเพลง พระราชนิพนธ์
และเพลงไทยลูกกรุง และได้เป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับภาค

เด็กหญิงณัฐฐิฐา  จิตหาญ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ประเภทไทยลูกทุ่งหญิง ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา 2556

เด็กชายนราวิชญ์  จ้อยประดิษฐ์ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในการแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 13
รุ่น Open 10 ปี ชายในท่าผีเสื้อ 50 เมตร
เมื่อวันที่ 16 - 17 สิงหาคม พ.ศ.2557
เด็กหญิงอัปสรวลัย  กิจกวางทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รุ่น 11-12 ปี หญิง
พร้อมถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
 ปี 2556 เด็กชายอิศรเมศวร์  เลาห์สัฒนะ
ได้รับเหรียญทองแดง จาก 12 ปรเทศ
ในการแข่งขัน Internationnal Mathematies Contest (IMC) ที่ประเทศสิงคโปร์
ปี 2557 เด็กชายอิศรเมศวร์  เลาห์สัฒนะ
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1
ในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ป.4 - ป.6 และได้ไปแข่งต่อระดับภาค

เด็กชายสรวิศ  ธนิษฐาพงศา ได้คะแนนสอบ O-NET
วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนนประจำปีการศึกษา 2556

เด็กชายปานเทพ  ธัญญะเจริญ
ได้รับรางวัลโล่ชนะเลิศการแข่งขัน
เครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 8
และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย
ไปแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับที่ประเทศญี่ปุ่น
เด็กชายนราวิชญ์  จ้อยประดิษฐ์
ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
อันดับ 1 การแข่งขันว่ายน้ำ
โรงเรียนประชาราษฏร์บำเพ็ญ
แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยเกียรติยศ
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ปี 2557 เด็กหญิง พิมพกานต์  ธรรมนิตย์นิยม
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1
ในการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
ป.4 - ป.6 และได้ไปแข่งต่อระดับภาค
ปี 2557 เด็กหญิงปภาวีย์  รัชติญาปกรณ์
           เด็กหญิงพิชญาพร  ระดาฤทธิ์
           เด็กหญิงวิชญาพร  เหวยรัมย์
           ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1
           ในการแข่งขันส้รางภาพด้วยการฉีก
           ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย
           และได้ไปแข่งต่อระดับภาค
ปี 2556 เด็กหญิงภัทรภร  คัมภีรภาพ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1
ในการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1 - ป.3
และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาคปี 2557 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1
ในการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4 - ป.6  และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาค
โรงเรียนมารีย์วิทยา บางบัวทอง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 ปีซ้อน ในการแข่งขันแอโรบิกระดับประถมศึกษา
ประจำปี 2554 และประจำปี 2555 และในปี 2556 ส่วนในปี 2556 ได้เป็นตัวแทน
ไปแข่งขันต่อระดับภาคกลาง
ได้รับเหรียญเงินอันดับ 2
ปี 2557 เด็กหญิงพัชราภา  ฉิมช้าง
และเด็กหญิงลักษิกา  จันทรัตน์  
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1
ในการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติด ป.4 - ป.6
เด็กหญิงณัฐฐิฐา  จิตหาญ
ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 12
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)
โดยชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ


เด็กชายสรวิศ  ธนิษฐาพงศา
เด็กหญิงธัญญมน  คุ้มสมบัติ
ได้รับเกียรติบัตร คนดีศรีแผ่นดิน
ประจำจังหวัด นนทบุรีประจำปี 2555
โรงเรียนมารีย์วิทยา บางบัวทอง
ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน
การประกวดแดนซ์เซอร์
งานสาร์ทเดือนสิบ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557
โรงเรียนมารีย์วิทยา บางบัวทอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 กลุ่ม A
คะแนนรวมบุคคลยอดเยี่ยม รุ่น อายุ 9 ปี ชาย
วันที่ 23 - 24 พฤศจิการยน 2556
ได้รับเหรียญเงินในการแข่งขันนาฎศิลป์
ในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
ในวันที่ 24 - 27 กันยายน 2557
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2
ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน ละครประวัติศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64
และได้เป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับภาค

รางวัลที่ได้รับด้านโรงเรียน

ปี 2548 สถานศึกษาดีเด่นได้รับรางวัล
ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2
ปี 2548 โรงอาหารได้มาตราฐาน
การสุขพิบาลอาหาร ของกรมอนามัยจาก
จังหวัด นนทบุรี
ปี 2550 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก
และไข้เลือดออก จากองค์การบริหารส่วนตำบล
บางคูลัด
ปี 2551 ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “ระดับทอง” ครั้งที่ 1จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ปี 2554 ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “ระดับทอง”ครั้งที่ 2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปี 2557 ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 “ระดับทอง” ครั้งที่ 3 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ปี 2554 เป็นโรงเรียนส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในงาน “มหกรรมวันการศึกษาเอกชนนนทบุรี” จากจังหวัดนนทบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมการ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษาเอกชนนนทบุรี
ปี 2556 สถานศึกษาจัดกิจกรรมอาเซียนดีเด่น
เนื่องในงาน  “มหกรรมวันการศึกษาเอกชนนนทบุรี”จากจังหวัดนนทบุรี และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี
ปี 2556 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด
เข้าร่วมการแข่งขัน
TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2013
       ปี 2557 ประกวดการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
       กระบวนการคิดด้านผู้เรียนBest Practice
       โรงเรียนเอกชน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
       ระดับประถมศึกษา และเหรียญเงินระดับปฐมวัย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2014


รางวัลที่ได้รับด้านผู้บริหาร

นายพงษ์ไท  วานิชพงษ์พันธุ์
ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น จากชมรมผู้บริหาร
โรงเรียนฆราวาสคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ปี 2557
นางอุไรวรรณ  สุวรรณโชติ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ครูผู้สอนดีเด่น ระดับก่อนประถมศึกษา ปี 2537
จากจังหวัดนนทบุรี

นางอุไรวรรณ  สุวรรณโชติ ได้รับคัดเลือกเป็น
ครูในดวงใจ ในกิจกรรมวันครูแห่งชาติ
ประจำปี 2554 จากสำนักเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
นายอนุชา  ศรสีมาชัย ไดรับรางวัลผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2551 โดยสำนักงานเขตพื้นที่ นนทบุรี เขต 2
นายพีรพงษ์  พรมโคตร
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งครูสอนดี”
ประจำปี 2554 จากคุรุสภา
นายพีรพงษ์  พรมโคตร ได้รับรางวัลประทานจาก
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ในการส่งสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ทูบีนัมเบอร์วันได้รับรางวัลในประเทศ

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้นำ
นักศึกษาด้านการมีส่วนร่วมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ได้รับรางวัลเหรียญทองในการส่งแข่งขัน
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 26
ปีการศึกษา 2554 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  Copyright 2010-2013 มารีย์วิทยา นนทบุรี All rights reserved.
view